Wednesday, July 28, 2010

"Fez (2)," 1964, Frank StellaBlog Archive