Monday, January 23, 2012

"Portrait of Larianov," 1913, Natalia GoncharovaBlog Archive