Thursday, December 27, 2012

"Self-Portrait," 1911, Ilya Mashkov


Blog Archive