Saturday, March 23, 2013

"Portrait of the Artist A. Milman," 1917, Ilya Mashkov


Blog Archive