Friday, March 29, 2013

"Self-portrait and a portrait of Pyotr Konchalovsky," 1910, Ilya Mashkov


Blog Archive